Μενού Κλείσιμο
σύνταξη αστυνομικών

Σύνταξη αστυνομικών: «Κλειδί» για τη συνταξιοδότηση των στελεχών που υπηρετούν στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας είναι τα 24,5 έτη υπηρεσίας τους, καθώς αυτά καθορίζουν και το πότε θα αποχωρήσουν.

Σύνταξη αστυνομικών – Oι προϋποθέσεις εξόδου στη σύνταξη

Καταρχάς θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι τα όρια ηλικίας του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας δεν έχουν κάποια σχέση με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του Ν.3865/10.

Σύνταξη αστυνομικών – Για να μπορέσει κάποιος να βγει στη σύνταξη μετά την 01-01-2015, εφόσον δε θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μέχρι την 31-12-2014, θα πρέπει είτε να έχει συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης είτε να φτάσει 60 χρόνων. Σύμφωνα όμως με τα όρια ηλικίας παραμονής του Σώματος, όταν κάποιος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του, τότε αυτεπάγγελτα επέρχεται η αποστρατεία του και μόνο εφόσον κάποιος το επιθυμεί, δεν έχει πειθαρχικά και πολλές αναρρωτικές άδειες να τον ακολουθούν, έχει το δικαίωμα να παραμείνει στο Σώμα μέχρι τη συμπλήρωση του 60ου έτους, κάνοντας σχετική αίτηση έως τον Σεπτέμβριο κάθε έτους.

Είναι λοιπόν αυτή η περίπτωση που κάποιος αποστρατεύεται αυτεπάγγελτα χωρίς να έχει 40έτη ασφάλισης ή να μην έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και λαμβάνει άμεσα σύνταξη και εφάπαξ με βάση ασφαλώς τα χρόνια ασφάλισής του. Ενώ, σε περίπτωση παραίτησης, αν δεν πληρεί κάποιος τις παραπάνω προϋποθέσεις και έχει 15 έτη ασφάλισης, θα μπορέσει να λάβει σύνταξη με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του και το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούται θα είναι ανάλογο των χρόνων ασφάλισης.

Σύμφωνα με τον επίσημο οδηγό συντάξεων του ΓΛΚ, ανάλογα με τα χρόνια οι προϋποθέσεις εξόδου των στρατιωτικών στη σύνταξη διαμορφώνονται ως εξής:

 • Όσοι κατετάγησαν πριν από το 1992 και συμπλήρωναν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη, αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη.
 • Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη.
 • Όσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013 θα πρέπει να συμπληρώνουν συνο­λικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν.
 • Όσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
 • Όσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1ης/1/2015 και μετά, που είναι οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχο­λής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά), καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

Στον απαιτούμενο χρόνο για τη συνταξιοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας:

α) Ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.

β) Ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Π.Δ. 169/2007, καθώς και του άρθρου 8 του Ν. 2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.

γ) Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 1ης-1-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν από την ημερομηνία αυτή).

δ) Ο χρόνος κάθε συντάξιμης πολιτικής υπηρεσίας (άρθρο 37 παρ. 1 περ. β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 12 παρ. 1 β’ Π.Δ. 169/07).

ε) Ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.

στ) Ο χρόνος σπουδών σε Ανώτατες Σχολές του Εσωτερικού ή του Εξωτερικού (άρθρο 37 παρ. 1β’ Π.Δ. 169/2007 και άρθρο 22 παρ. 1β’ Ν. 3865/10).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζεται και η στρατιωτική θητεία κατόπιν εξαγοράς. Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπηρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια. Για παράδειγμα: Στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρα­τείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4 έτη. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη.

staratalogia.gr

Σύνταξη στρατιωτικών γονέων με 3 ή περισσότερα παιδιά

Οι γονείς στρατιωτικοί με 3 ή περισσότερα παιδιά χρειάζονται 20ετία για να θεμελιώσουν δικαίωμα και ανάλογα με το έτος που τη συμπληρώνουν επι­βαρύνονται με πρόσθετο χρόνο. Με 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013 αυξάνεται ο ελάχιστα απαιτούμενος χρόνος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε 21, 23 και 25 έτη, αντίστοιχα.

Το 2014 χρειάζονται 24,6 έτη συ­μπληρωμένα για να έχουν θεμελιωμέ­νο δικαίωμα και 30,5 έτη για να υπο­βάλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Από το 2015 χρειάζονται συνολικά 40 έτη για έξοδο χωρίς όριο ηλικίας.

Οι στρατιωτικοί που κατετάγησαν ή ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά το 1993 και έχουν τρία παιδιά βγαίνουν όπως όλοι οι νεοεισερχόμενοι στρατιωτικοί από το 1993 και μετά, δηλαδή χρειάζονται 24,5 έτη πραγμα­τικής υπηρεσίας και συνολικά 40 για να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας ή στα 60 αν συμπληρώνουν τα 40 έτη αργότερα.

staratalogia.gr

Ποιοι και με ποιον τρόπο λαμβάνονται τα «πτητικά» εξάμηνα;

Α. Πτητικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγ­ματοποιήσει πτητικά εξάμηνα, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος των εξαμήνων ως διπλάσιος χρόνος υπηρεσίας απαιτείται 18ετής πλήρης στρατιωτική υπηρεσία.

 • Για όσους συμπληρώνουν 18ετή στρατιωτική υπηρεσία το 2011 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται 1,5 χρόνος επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 19,5 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2012 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 4,5 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 22,5 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2014 για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτούνται 6 χρόνια επιπλέον, ήτοι να συμπληρώσουν 24.
 • Για όσους συμπληρώνουν 18ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2015 και μετά για την προσμέτρηση των πτητικών απαιτείται να συμπληρώσουν 25 χρόνια.
staratalogia.gr

Β. Καταδυτικά εξάμηνα

Στην περίπτωση που ο στρατιωτικός έχει πραγματοποιήσει εξάμηνα καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου καταστροφέα, σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, στην ΕΚΑΜ, σε υποβρύχιες αποστολές, ο χρόνος των εξαμήνων προσμετράται ως διπλάσιος μετά την 20ετία που αυξάνεται σταδιακά ως τα 25 έτη.

 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2011 απαιτείται 1 έτος επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 21 χρόνια και πάνω σε αυτά να «προσθέσουν» τα διπλά εξάμηνα
 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2012 απαιτούνται 2 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 22 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρα­τιωτική υπηρεσία το 2013 για την προσμέτρηση των παραπάνω εξαμήνων απαιτούνται 3 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συ­μπληρώσουν 23 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία το 2014 απαιτούνται 4 χρόνια επιπλέον στρατιωτικής υπηρεσίας, ήτοι να συμπληρώσουν 24 χρόνια.
 • Για όσους συμπληρώνουν 20ετή πλήρη στρατιωτική υπηρεσία από το 2015 και μετά απαιτούνται 25 χρόνια για να πάρουν και τα διπλά εξάμηνα.

Για παράδειγμα, στρατιωτικός που συμπληρώνει 20ετία το 2017 και έχει 4 εξάμηνα (2 χρόνια) στις παραπάνω ειδικότητες θα πάρει τον διπλάσιο χρόνο των εξαμήνων, ήτοι 8 εξάμηνα ή 4 συντάξιμα έτη, μόλις συμπληρώσει 25 έτη πραγματικής υπηρεσίας, δηλαδή το 2022. Με τα διπλά εξάμηνα, τα 25 έτη γίνονται 29. Και με τα 5 έτη σε μάχιμες μονάδες φτάνει στα 34. Αν κάνει και αναγνωρίσεις πλασματικού χρόνου, θα φτάσει στα 40 χρόνια και θα πάρει σύνταξη το 2022.

staratalogia.gr

Πότε αναγνωρίζονται διπλά τα καταδυτικά εξάμηνα;

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, ορίζεται ότι, προκειμένου για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Π.Δ. 169/2007, γίνεται με καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (ποσοστό 20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή της.

Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων η εξαγορά γίνεται με ποσοστό 6,67% επί του μέσου όρου των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά το χρόνο που διήνυσε τη διπλάσια υπηρεσία και μέχρι 31-12-2016.

Δεν εξαγοράζουν το χρόνο στο διπλάσιο (5 έτη) όσοι διορίστηκαν πριν από την 1η/10/1990 (Ν.1902/90).

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του Ν. 3865/2010, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη η συντάξιμη υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (21-7-2010), συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24½ έτη) από 01-01-2015 και μετά. Ο χρόνος αυτός (3 έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων (40 έτη).